Основи термометрії

Код модуля: 
ІВТ_6130_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 64, лабор. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Скоропад Пилип Ізидорович
Результати навчання: 
 • опанувати основні методи та засоби вимірювання температури;
 • набути навичок роботи з типовими приладами температурних вимірювань;
 • вміти спланувати вимірювальний експеримент;
 • створювати теплофізичні моделі процесу вимірювання температури;
 • оцінювати похибку вимірювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • методи та засоби вимірювання неелектричних величин;
 • опрацювання результатів вимірювань;
 • електротехнічні матеріали.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Роль температурних вимірювань у науково-технічному прогресі. Температура та температурні шкали. Емпіричні температурні шкали. Термоелектричні засоби вимірювання температури. Резистивні термоперетворювачі. Термометри розширення: основні типи, джерела похибок. Манометричні термометри. Способи та засоби вимірювання температури газових потоків. Похибки контактних методів вимірювання температури. Вимірювання температури масивних твердих тіл, тонких шарів та дротів. Вимірювання температури поверхонь. Динамічний метод вимірювання стаціонарних температур. Термометрія за випромінюванням. Температури радіаційна, яскравості та кольору. Термометри часткового випромінювання, спектрального відношення, повного випромінювання. Кріогенна термометрія. Напівпровідникові термометри. Термоіндикатори. Шумова термометрія. Акустична термометрія. Ультразвукова термометрія. Тепловізори. Нові методи та перспективи розвитку температурних вимірювань.
Рекомендована література: 
 1. Гордов А.Н. Основы пирометрии. — М.: Металлургия, 1971.
 2. Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарных температур. — Л.: Энергия, 1967.
 3. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. — М.: Энергия, 1978.
 4. Гордов А.Н. и др. Точность контактных методов измерения температуры. — М.: Изд-во стандартов, 1976.
 5. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. — М.: Энергия, 1973.
 6. Луцик Я.Т., Стаднык Б.И. Ультразвуковая термометрия. — Энергоатомиздат, 1992.
 7. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. — М.: Энергоатомиздат, 1990.
 8. Луцик Я.Т. та ін. Енциклопедія термометрії. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська