Основи теорії сигналів

Код модуля: 
ЕЗІКТ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 52 (лекції — 32, лабораторні роботи — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. каф. ЕЗІКТ Лозинський Василь Іванович
Результати навчання: 
Після вивчення даного курсу студент повинен:
 • знати теоретичні основи аналізу та синтезу сигналів, які використовуються в сучасних інформаційних мережах;
 • оволодіти сучасними технологіями формування, передачі та обробки інформаційних потоків в телекомунікаційних, банківських мережах, технічних засобах охорони, мережі Радіоінтернет.
 • одержати навики обробки сигналів в системі MATHCAD.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
вища математика; основи теорії електронних кіл
Зміст навчального модуля: 
Предмет та мета викладання дисципліни. Інформація та сигнал. Загальна схема передачі інформації. Основи аналізу сигналів. Аналогові системи. Дискретні системи. Спектральний аналіз. Проектування дискретних фільтрів. Ефекти квантування в цифрових системах. Модуляція та демодуляція.
Рекомендована література: 
 1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. — М.: Советское радио, 1977.
 2. Зиновьев А.Л., Филиппов Л.И. Введение в теорию сигналов и цепей. — М.: Высшая школа, 1975.
 3. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы : Учебник. — М.: Высш. школа., 1983. —536 с.,ил.
 4. Мандзій Б.А. , Желяк Р.І. Основи теорії сигналів. Навч. посібник / За ред. Б.А. Мандзія. — Львів; Новий Тезаурус, 2001. —152 с.
 5. Радіотехніка : Енциклопедичний навчальний довідник : Навч. посібник /за ред. Ю.Л. Мазора, Є.А. Мачуського, В.І.Правди. — К.: Вища шк., 1999. —838 с.
 6. Проксис Джон. Цифровая связь. Пер. с англ./ Под ред . Д.Д. Кловского . —М.: Радио и связь. 2000. — 800 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з лабораторних і курсових робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, залік): тестування, усне опитування
Мова навчання: 
українська