Основи теорії споруд

Код модуля: 
МБМ_6020_С01
Тип модуля: 
обов`язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
120 год., у тім числі : аудиторні заняття — 60 год. (лекції — 45 год.; практичні заняття — 115 год.); самостійна робота — 60 год.
Лектори: 
к.т.н., доц. Моркляник Б.В.
Результати навчання: 
в результаті вивчення змістовного модуля студент має
 • засвоїти: методи визначення зусиль та переміщень в елементах статично-невизначених споруд від статичних дій; методи розрахунку напружень в перерізах елементів, класичні теорії міцності
 • вміти: розрахувати плоскі стержневі системи (балки, арки, ферми, рами,) при дії статичного навантаження
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
засвоєння змістовних модулів: вища математика, фізика.
Зміст навчального модуля: 
 • Кінематичний аналіз споруд.
 • Аксіоми статики.
 • Операції з зусиллями на площині.
 • Умови рівновaги системи сил.
 • Стійкість споруд на перекидання.
 • Способи визначення зусиль елементів простих ферм.
 • Метод перерізів як загальний метод теорії споруд.
 • Дослідження матеріалів на стиск і розтяг.
 • Побудова епюр.
 • Розрахунок на міцність при розтягу і стиску.
 • Стійкість споруд на перекидання.
 • Поняття про арочні і вантові ферми.
 • Принципи розрахунку просторових ферм.
 • Визначення внутрішніх зусиль в статично визначених балках — при згині. Побудова епюр.
 • Напруження при згині. Геометричні характеристики поперечних перерізів. Підбір перерізів.
 • Розрахунок статично визначених арок. Розрахунок статично визначених рам.
 • Статично невизначені системи. Визначення переміщень в стержневих системах. Розрахунок статично невизначених систем. Поняття про розрахунок куполів обертання, склепінь.
Рекомендована література: 
 1. Дарков А.В. Строительная механика. М.: Высшая школа, 1986 р.
 2. Киселев В.А. Строительная механика. Общий курс. М.: Стройиздат, 1986 р.
 3. Строительная механика стержневых систем и оболочек. Под ред. Бутенко Ю.И., К.: Высшая школа, 1980 р.
 4. Баженов В.А., Гранат С.Я., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп"ютерний курс. К.: Віпол, 1999р.
 5. Киселев В.А. Строительная механика. Специальный курс. М.: Стройиздат, 1969 р.
 6. Строительная механика. Руководство к практическим занятиям. Под ред. Бутенко Ю.И. К.: Высшая школа, 1984 р.
 7. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики (статика строительних систем). Под ред. Г.К. Клейна. М.: Высшая школа, 1981 р.
 8. Масленников А.М., Егоян А.Г. Основи строительной механики для архитекторов. Учеб. Пособие.-Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1988р
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні Форми — денна, заочна, дистанційна, екстернат. Методи — теоретичне, практичне, самостійне навчання, комплексна контрольна робота — 1.
Методи і критерії оцінювання: 
Семестровий контроль – у формі заліку. Максимальна сумарна оцінка – 100 балів
Мова навчання: 
українська; можливе викладання англійською, російською мовами.