Основи теорії реакторів

Код модуля: 
ХТПП_6003_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Шаповал Й.М.
Результати навчання: 
знання класифікації, конструкції, основних елементів реакційних апаратів та факторів, які впливають на конструкцію апаратів, принципових схем апаратів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • інженерна графіка,
  • механіка хімічних виробництв,
  • фізико-хімія полімерів,
  • матеріалознавство
Зміст навчального модуля: 
Фактори, які визначають конструкцію реакційних апаратів. Основні технологічні процеси виробництв. Агрегатний стан реагуючих і утворених речовин. Інтенсивність перемішування інгредієнтів. Температура реакції і тиск. Тепловий ефект і інтенсивність теплообміну. Реакційні апарати. Класифікація апаратів. Теплообмінні поверхні. Методи обігріву апаратів. Сальникове ущільнення. Основні типи мішалок та їх конструювання. Інші конструктивні елементи реактора.
Рекомендована література: 
  1. Кавецкий Г.Д. Оборудование для производства пластмасс. — М.: Химия, 1986.
  2. Чернобыльский Н.И., Хайтин Б.Ш. Полимеризационные аппараты. — К.: Техника, 1986.
  3. Михаил Р., Кырлогану К. Реакторы в химической промышленности. — Л.: Химия, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія високомолекулярних сполук