Основи теорії радіотехнічних систем, частина 1.

Код модуля: 
РЕПС_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4). Аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ.- 16, лабор. роботи — 16)
Лектори: 
професор, к.т.н., доц. Сумик Маркіян Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студенти повинні:
 • освоїти загальні методи побудови та аналізу радіотехнічних систем, вивчити принципи побудови і основні характеристики окремих пристроїв та радіолокаційних і радіонавігаційних систем, набути навики розробки РЛС і РНС, які дозволяють розв’язати певні задачі добування інформації;
 • знати сучасні методи статистичного аналізу та синтезу оптимальних або квазіоптимальних пристроїв обробки радіосигналів і шляхи вибору принципів та структур побудови РЛС і РНС різного призначення;
 • вміти розробляти структурні схеми радіолокаційних, радіонавігаційних систем; вибирати зондуючі (несучі) сигнали та методи їх кодування з метою забезпечення завадостійкості систем та їх максимальної продуктивності; оцінювати якісні показники радіотехнічних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • фізика,
 • вища математика,
 • теорія імовірності та математична статистика,
 • сигнали та процеси в радіоелектроніці,
 • статистична радіотехніка;
кореквізити:
 • методи генерування та формування сигналів,
 • методи приймання та обробки сигналів,
 • пристрої НВЧ та антени,
 • радіоавтоматика,
 • теорія сигналів
Зміст навчального модуля: 
«Радіоелектронні системи», повинні висвітлити методи побудови та шляхи розвитку радіоелектронних систем і радіотехніки в цілому, допомогти студентам засвоїти принципи системного підходу до розробки будь-якої системи, поглибити знання з основ теорії радіоелектронних систем різного призначення, в тому числі тих, які вивчаються в цілому ряді дисциплін навчального плану підготовки спеціалістів, даного профілю.
Рекомендована література: 
 1. Сумик М.М. Основи теорії радіотехнічних систем: Навчальний посібник для вузів. —Львів, Видавництво «ЛП», 2005.
 2. Радиотехнические системы. Под общей редакцией Казаринова Ю.М.: Підручник. — М. ВШ, 1990.
 3. Чердынцев В.А. Радиотехнические системы: Навчальний посібник. — Мінск: ВШ, 1988.
 4. Теорія сигналів. / Сумик М., Прудиус І., Сумик Р. /: Підручник. — Львів, «Бескид БІТ», 2008.
 5. Васин В.В., Степанов В.М. Справочник-задачник по радиолокации: Навчальний посібник. — М.: Сов. радио, 1977.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль ( 30%): розв’язування задач, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контроль домашніх завдань (ККР, РГР) – (70%);
 • Підсумковий контроль: залік, (семестровий контроль).
Мова навчання: 
українська