Основи теорії кіл, сигнали та процеси в системах технічного захисту, частина 2

Код модуля: 
ЗІ_6057_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Собчук Ігор Степанович
Результати навчання: 
 • знати перспективи розвитку теорії сигналів, методи аналізу спектрів сигналів та синтезу фільтруючих пристроїв та коливальних систем;
 • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування фільтрів та спектрального аналізу сигналів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Фізика,
 • Основи теорії кіл, сигнали та процеси в системах технічного захисту, частина 1
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основи спектрального аналізу сигналів, ряди Фур’є, перехідні процеси, інтеграл Фур’є, теорема Котельнікова, кореляційний аналіз, випадкові сигнали та завади, фільтрація сигналів, дискретні сигнали, цифрова фільтрація.
Рекомендована література: 
 1. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи теорії сигналів. — Львів: Ініціатива, 2008. — 240 с.
 2. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов — 4-е изд. — М.: Радио и связь, 1986. — 512 с.
 3. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы Учебник для вузов. — М. Высшая школа, 1988.
 4. Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сиrналов: практический подход, 2-e издание. : Пер. с анrл. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. — 992 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
 • Модульний контроль (80%): письмовий модульний контроль 1 та 2;
 • Підсумковий контроль (80 %, екзамен);
Мова навчання: 
українська