Основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах, частина 2

Код модуля: 
БІТ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Максимович Володимир Миколайович
Результати навчання: 
  • знати характеристики і параметри різних видів сигналів. методи аналізу спектрів сигналів, основні методи аналізу, синтезу і розрахунку фільтруючих пристроїв та коливальних систем;
  • уміти проводити спектральний аналіз сигналів, здійснювати аналіз проходження сигналів через електронні системи, проводити кореляційний аналіз сигналів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Фізика
кореквізити:
  • Електроніка і мікросхемотехніка
Зміст навчального модуля: 
Спектральний аналіз детермінованих і неперервних сигналів, аналіз випадкових сигналів, параметри і спектри модульованих сигналів, перетворення спектрів сигналів в нелінійних ланцюгах, фільтрація сигналів, принцип цифрової фільтрації, моделі дискретних сигналів, Дискредитація періодичних сигналів, основи теорії z — перетворень, реалізація алгоритмів цифрової фільтрації, синтез лінійних цифрових фільтрів.
Рекомендована література: 
  1. Козловський В.В., Орленко В.С., Дорошко В.О., Чирков Д.В. Сигнали та процеси в телекомунікаційних мережах. — К.: ДУІКТ, 2006. — 228 с.
  2. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов — 4-е изд. — М.: Радио и связь, 1986. — 512с.
  3. Бобало Ю. Я., Мандзій Б. А., Стахів П. Г., Писаренко Л. Д., Якименко Ю. І. Основи теорії електронних кіл; За ред. проф. Ю. Я. Бобала. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. 332 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Звіти з лабораторних робіт, усне опитування, модульний контроль, іспити
  • Поточний контроль — 20%, контрольний захід — 80 %
Мова навчання: 
українська