Основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах, частина 1

Код модуля: 
ТЗЕ_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 ( кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, прак. зан. — 16 лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Гамола Орест Євгенович
Результати навчання: 
 • знати математичні та фізичні основи методів аналізу усталених та перехідних процесів електричних кіл при періодичних та неперіодичних впливах; основи аналізу чотириполюсників та фільтрів.
 • вміти формувати математичні моделі електричних кіл та їх елементів; складати топологічний опис електричних кіл; проводити розрахунки електричних кіл; складати електричні кола за їх принциповими чи монтажними схемами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • математика,
 • фізика
кореквізити:
 • електроніка та мікросхемотехніка,
 • комп’ютерні методи дослідження інформаційних процесів і систем,
 • основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах, ч.2
Зміст навчального модуля: 
 • Основні поняття теорії електричних кіл. Основні закони електричного кола: Ома, Кірхгофа, Джоуля-Ленца, електромагнітної індукції. Енергія електричного та магнітного полів. Методи розрахунку лінійних електричних кіл: метод законів Кірхгофа; метод еквівалентних перетворень; метод контурних струмів; метод вузлових напруг. Властивості лінійних електричних кіл: теорема компенсації; теорема взаємності; принцип накладання; теорема Тевенена-Гельмгольця. Аналіз лінійних електричних кіл при гармонійному впливі.
 • Класифікація багатополюсників і чотириполюсників. Основні рівняння чотириполюсників. Характеристичні параметри пасивних чотириполюсників. Еквівалентні схеми чотириполюсників. Основні рівняння багатополюсників. Призначення, область застосування і класифікація фільтрів. Умова пропускання реактивного фільтра. Фільтри типу «k» та «m».
 • Поняття про перехідний процес. Закони комутації. Диференційні рівняння електромагнітного стану електричного кола в перехідному процесі. Початкові умови. Класичний метод аналізу перехідних процесів електричних кіл. Вільна та вимушена складові перехідної величини. Операторний метод аналізу перехідних процесів електричних кіл.
Рекомендована література: 
 1. Перхач В.С. Теоретична електротехніка. Лінійні кола. Підручник. — К.: «Вища школа», 1992.
 2. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники: В 2-х т. Учебник для вузов. — Энергоиздат, 1981.
 3. Бессонов Л.А. Теоретические основи электротехники. — М.: Высшая школа, 1986.
 4. Крылов В.В., Корсаков С.Я. Основы теории цепей для системотехников: Учебное пособие для вузов. — М.: Высш. шк., 1990.
 5. Сборник программированных задач по теоретическим основам электротехники. Под ред. Н.Г.Максимовича и И.Б. Куделько. — Львів.: Вища школа, 1976.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, модульний контроль, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (26%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (74%, іспит): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська