Основи теорії кіл (Курсова робота)

Код модуля: 
ТРР_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 54 (кредитів ECТS — 1.5), аудиторні години — 0.
Лектори: 
д. т. н., професор Мандзій Богдан Андрійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати сучасні методи алгоритмізації розв'язання основних радіотехнічних задач;
  • вміти аналітично та експериментально досліджувати основні процеси, що відбуваються в електронних колах
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити: фізика, лінійна алгебра, матаналіз, диференціальні рівняння, функції комплексної змінної та операторне числення.
  • Кореквізити: компонентна база радіоелектроніки, сигнали та процеси в радіоелектроніці, радіовимірювання.
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок характеристик багатополюсників та прохідних чотириполюсників, перехідних процесів та імпульсних сигналів в лінійних електронних колах.
Рекомендована література: 
  1. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи теорії сигналів. — Львів: Ініціатива, 2008. — 240 с.
  2. Бобало Ю.Я., Желяк Р.І., Кіселичник М.Д., Мандзій Б.А., Якубенко В.М. Основи радіоелектроніки. Навч. посібник. Львів. Вид. Нац. Ун-ту «Львівська політехніка, 2008. 456 с.
  3. Попов В.П. Основы теории цепей. Учебник для вузов спец. «Радиотехника». — М.: Высш.шк., 1985. — 496 с.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): звіти за виконані розрахунки.
  • Підсумковий контроль (70 % ): диф. залік.
Мова навчання: 
українська