Основи теорії кіл, частина 2

Код модуля: 
ТРР_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ECТS — 4) аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. роб. — 16, практичних — 16), курсова робота (кредитів ECТS — 1.5)
Лектори: 
д.т.н., проф. Мандзій Богдан Андрійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати:
 • основні методи математичного опису детермінованих сигналів, їх характеристики та параметри;
 • методику побудови схемних і математичних моделей радіотхнічних кіл;
 • сучасні методи алгоритмізації розв’язання основних радіотехнічних задач;
 • основні властивості типових радіотехнічних кіл при характерних зовнішних діях
; вміти:
 • аналітично та експериментально досліджувати основні процеси, що відбуваються в електронних колах;
 • використовувати сучасно радіовимірювальну апаратуру для визначення основних параметрів та характеристик електронних кіл.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • фізика,
 • лінійна алгебра,
 • матаналіз,
 • диференціальні рівняння,
 • функції комплексної змінної та операторне числення
кореквізити:
 • компонентна база радіоелектроніки,
 • сигнали та процеси в радіоелектроніці,
 • радіовимірювання
Зміст навчального модуля: 
Основи теорії багатополюсників та прохідних чотириполюсників, Перехідні процеси та імпульсні сигнали в лінійних електронних колах, Нелінійні резистивні кола, Лінійні кола з розподіленими параметрами,
Рекомендована література: 
 1. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи теорії сигналів. — Львів: Ініціатива, 2008. — 240 с.
 2. Бобало Ю.Я., Желяк Р.І., Кіселичник М.Д., Мандзій Б.А., Якубенко В.М. Основи радіоелектроніки. Навч. посібник. Львів. Вид. Нац. Ун-ту «Львівська політехніка, 2008. 456 с.
 3. Попов В.П. Основы теории цепей. Учебник для вузов спец. «Радиотехника». — М.: Высш.шк., 1985. — 496 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, курсова робота.
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит ): тестування (40%),
Мова навчання: 
українська