Основи теорії інформації та інформаційних систем (Курсова робота)

Код модуля: 
ЕЗІКТ_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2) курсова робота — 72
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Гоблик Віктор Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи теорії сигналів, класифікацію та способи математичного опису сигналів; методи кодування сигналів; основи теорії інформації; основні інформаційні системи та їх характеристики;
  • вміти використовувати теорію сигналів та теорію інформації для побудови складних інформаційних систем та мереж; оцінювати пропускну здатність різних каналів передачі інформації та інформаційну ємність інформаційних систем; створювати завадостійкі коди для передачі інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Вища математика, Основи радіоелектроніки, Основи теорії сигналів
Зміст навчального модуля: 
Теорія інформації та її застосування в теорії інформаційних систем. Кодування сигналів. Рівномірні цифрові коди. Завадостійке кодування. Систематичні коди. Коди з виявленням помилок. Коди з виявленням і виправленням помилок. Кількість інформації і невизначеність. Ентропія як міра невизначеності. Швидкість передачі інформації і пропускна здатність неперервного каналу з завадами і дискретного каналу. Інформаційні системи та їх характеристики. Узагальнена модель інформаційної системи. Системи телекомунікацій. Системи зберігання інформації. Критерії оцінки ефективності інформаційних систем: завадостійкість, пропускна здатність, надійність. Оптимальний прийом та обробка інформації.
Рекомендована література: 
  1. Кузьмин И.В., Кедру В.А. Основы теории информации и кодирования. — К.: Вища школа, 1986.- 238 с.
  2. Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник: Навч. посібник / За ред. Ю.Л. Мазора, Є.А. Мачуського, В.І. Правди. — К.: Вища школа, 1999. — 838 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, курсова робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування,
  • Підсумковий контроль (75 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська