Основи теорії електронних кіл

Код модуля: 
ТРР_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ECТS — 5) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Кіселичник Мирослав Дмитрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • 0сновні методи математичного опису детермінованих сигналів, їх характеристики та параметри;
 • методику побудови схемних і математичних моделей радіотехнічних кіл;
 • сучасні методи алгоритмізації розв’язання основних радіотехнічних задач;
 • сновні властивості типових радіотехнічних кіл при характерних зовнішних діях.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • аналітично та експериментально досліджувати основні процеси, що відбуваються в електронних колах;
 • використовувати сучасну радіовимірювальну апаратуру для визначення основних параметрів та характеристик електронних кіл.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • знайомство з основними електричними величинами та одиницями їх вимірювання. Закон Ома, Кірхгофа, електромагнітної індукції, Джоуля-Ленца, законом збереження енергії;
 • системи лінійних алгебраїчних рівнянь та методи їх розв’язання;
 • поняття похідної та інтеграла. Диференціальне та інтегральне числення. Ряди Тейлора, Мак-Лорена, Фур’є;
 • звичайні лінійні та нелінійні диференціальні рівняння, лінійні диференціальні рівняння в частинних похідних;
 • основи теорії функцій комплексної змінної, перетворення Лаплса, операційне числення, алгебра комплексних чисел.
Зміст навчального модуля: 
Основні положення і закони теорії кіл, прості електронні кола в усталеному режимі характеристикита функції лінійних електронних кіл в усталеному режимі гармонічних коливань, методи розрахунку складних електронних кіл в усталеному режимі гармонічних коливань, основи теоріїї прохідних чотириполюсників, нелінійні кола.
Рекомендована література: 
 1. Капустій Б.О., Кіселичник М.Д., Віхоть І.В. Схемотехніка аналогових та цифрових мікросхем. — Навчальний посібник. — ВЗО України НУ «Львівська політехніка», 2001, Львів, 93 стор.
 2. Капустій Б.О., Кіселичник М.Д., Вибойщик О.М. Схемотехніка аналогових мікросхем. — Навчальний посібник. — ЛТК, 1997, Львів, 61 стор.
 3. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи аналогової мікросхемотехніки. Навчальний посібник. — Львів, «Тезаурус», 1993. — 186 с.
 4. Капустій Б.О., Мандзій Б.А., Надобко О.В. Основи цифрової мікросхемотехніки. Навчальний посібник. Київ, НМК ВО, 1992. — 152с.
 5. Рицар Б.Є. Цифрова техніка. Навчальний посібник. Київ, НМК ВО, 1991. — 372с.
 6. Каяцкас А.А. Основы радиоэлектроники. Учебное пособие. — М. Высшая школа, 1988. — 464 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (36%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування (70%)
Мова навчання: 
українська