Основи теорії міжнародних відносин

Код модуля: 
КП_6045_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 24 (лекцій — 8, практичних занять — 16).
Лектори: 
к. п. н., доцент Дорош Леся Олексіївна
Результати навчання: 
Засвоєння студентами теоретичних концептуальних підходів розбудови міжнародних відносин, формування самостійного та критичного ставлення до процесів міжнародного життя; формування цілісного уявлення про міжнародні відносини, набуття можливості застосовувати форми теоретичного аналізу міжнародних відносин.
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати місце дисципліни в системі суспільно-гуманітарної підготовки фахівців; сучасні теорії міжнародних відносин; проблеми, категорії і поняття дисципліни «Основи теорії міжнародних відносин»; основних учасників міжнародних відносин; цілі та засоби учасників міжнародних відносин; природу конфліктів і основні напрямки співпраці у міжнародних відносинах; про міжнародний порядок у світовій політиці; про процеси глобалізації та глобальні проблеми як фактор посилення взаємодій на міжнародній арені;
 • вміти характеризувати поняття і категорії теорії міжнародних відносин; виокремлювати та аналізувати проблеми міжнародних відносин; систематизувати основні напрямки дослідження міжнародних відносин; визначати фактори впливу учасників міжнародного життя; виділяти типи і структурні елементи міжнародних відносин; виділяти найбільш загальні закономірності у сфері міжнародних відносин; оцінювати роль держави та недержавних акторів у міжнародних відносинах; визначати історичні типи міжнародного порядку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: Історія України, Політологія.
 • Кореквізити: Філософія.
Зміст навчального модуля: 
Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук: об’єкт та предмет дослідження, структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Міжнародні відносини та їх види. Етапи розвитку теорії міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Поняття та структура міжнародних систем. Типи міжнародних систем. Трансформація міжнародних систем. Суб’єкти міжнародних відносин. Цілі та засоби учасників міжнародних відносин. Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та пошук шляхів їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції. Міжнародний порядок та формування сучасного глобального світового порядку. Глобалізація. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
Рекомендована література: 
 1. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин / Камінський А. — Львів, 1995.
 2. Маддісон В. В. Політологія міжнародних відносин / Маддісон В. В., Шахов В. А. — К., 1997.
 3. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М. З., Мацях М. М. — 2-ге вид., доп. та випр. — К.:Кобза, 2003.
 4. Международные отношения: теории, конфликты, организации / [Под ред. проф. П. А. Цыганкова]. — М., 2004.
 5. Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. — Львів: Академія сухопутних військ, 2010. — 240 с.
 6. Современные международные отношения / [Под ред. проф. А. В. Торкунова]. — М., 2000.
 7. Теория международных отношений на рубеже столетий / [Под ред. К. Буга, С. Смита]. — М., 2002.
 8. Теория международных отношений. Хрестоматия / [Научн. ред. проф. П. А. Цыганков]. — М. 2002.
 9. Троян С. С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. / Троян С. С. — К: НМЦВО, 2000.
 10. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібн. / Цимбалістий В. Ф. — 3-тє вид., доп. та випр. — Львів: Новий світ — 2007. — 360 с.
 11. Цыганков П. А. Теория международных отношений / Цыганков П. А. — М., 2003.
 12. Шепєлєв М. А. Теорія міжнародних відносин / Шепєлєв М. А. — К., 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота, написання контрольних робіт
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, написання контрольної роботи.
 • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (трьохрівневе тестування).
Мова навчання: 
українська