Основи телекомунікаційних технологій

Код модуля: 
ЗІ_6080_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Стрілецький Зеновій Михайлович
Результати навчання: 
 • знати фізичні принципи побудови, технічні характеристики, області застосування сучасних телекомунікаційних систем і мереж,
 • уміти проводити аналіз, розрахунки та моделювання елементів телекомунікаційних систем, проводити порівняльний аналіз, визначати оптимальне застосування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • вища математика,
 • фізика,
 • електроніка та мікросхемотехніка,
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Загальні принципи побудови каналів передачі даних і мереж. Передача сигналів лініями зв’язку. Представлення електричних сигналів у цифровій формі. Методи перетворення і передачі звукових сигналів. Методи перетворення і передачі зображення. Методи стиснення інформації. Виявлення та корекція помилок. Канали передачі даних. Основи побудови мереж передачі даних. Типові вразливості телекомунікаційних систем і аналіз причин їх появи. Захист інформації в розподілених системах. Створення, введення в дію та супроводження захищених систем.
Рекомендована література: 
 1. Б.В.Костров. Телекоммуникационные системы и вычислительные сети. Учебное пособие. — М.: ТЕХБУК. 2006. — 256 с.
 2. Телекоммуникационные системы и сети. Учебное пособие в 3-х т. / Под ред. проф. В.П.Шувалова. — М.: Горячая линия — Телком. 2003. 2005.
 3. М.В.Грайворонський, О.М.Новіков. Безпека інформаційно-телекомунікаційних систем. Навчальний посібник. — К.: BHV. 2009. — 608 с.
 4. Є.С.Поліщук. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. — Л.: В-во ДУЛП, 2000. — 360 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %): іспит
Мова навчання: 
українська, англійська