Основи телебачення

Код модуля: 
РЕПС_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Шклярський Володимир Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студенти повинні:
 • знати основи формування телевізійного сигналу;
 • знати принципи побудови та основні характеристики сучасних телевізійних систем;
 • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування прикладних телевізійних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: сигнали та процеси в радіоелектронних колах, радіовимірювання, аналогові електронні пристрої
 • кореквізити: вузли та пристрої телевізійних систем, телевізійні центри та телевізійні вимірювання, прикладні телевізійні системи, цифрове телебачення
Зміст навчального модуля: 
Фізичні основи телебачення, розкладення зображення на елементи, класифікація та структура телевізійних систем, цифрові методи та засоби в мовному телебаченні, давачі телевізійного сигналу, телевізійні передавальні камери, запис телевізійних зображень, засоби відтворення телевізійних зображень, телевізійні приймачі, особливості кабельних та супутникових систем телебачення.
Рекомендована література: 
 1. Домбрутов Р.М. Телевидение. 2-е издание. К: Вища школа. 1988. 215с.
 2. Зубарев Ю.В.. Глориозов Г.Л. Передача изображений. М: Радио и связь. 1982. 224 с.
 3. Быков Р.Е. и др. Телевидение. Учебн. пособис для ВУЗ-ов. М: Вьісшая школа. 1988. 248 с.
 4. Телевидение / Под. ред. В.Е. Джаконии. М: Радио и связь. 1986. 456 с.
 5. Грицьків З.Д. Основи цифрового телебачення. Навч. посібник. Львів. Львівська політехніка. 2000. 118с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • підсумковий контроль (80%, екзамен, тестування)
Мова навчання: 
українська