Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Код модуля: 
ЕРАТ_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 32)
Лектори: 
д. т. н., проф. Гудз Густав Стефанович
Результати навчання: 
  • знати способи виготовлення та відновлення автомобільних деталей;
  • вміти аналізувати дефекти автомобільних деталей та розробляти маршрутну карту їх усунення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Конструкція автомобілів,
  • Основи технології машинобудування.
Зміст навчального модуля: 
Заготовки для автомобільних деталей. Способи обробки деталей механічною обробкою. Різновиди способів відновлення деталей. Розрахунок режимів та нормування технологічного процесу.Оформлення технологічної документації згідно з ЄСТД.
Рекомендована література: 
  1. Божидарник В. В., Григор’єва Н. С., Шабайкович В. А. Технологія виготовлення деталей виробів: Підручник. — Луцьк: Надстир’я, 2006. — 592 с.
  2. Канарчук В. Є., Лудченко О. А., Чигринець А. Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів, Кн. 3. Ремонт автотранспортних засобів: Підручник. — К.: Вища школа, 1994. — 599 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): захист контрольних робіт.
  • Підсумковий контроль (70 %): модульний (семестровий) контроль.
Мова навчання: 
українська