Основи технології поліграфічного виробництва

Код модуля: 
ДОА_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години- 48
Лектори: 
ст.викл.Штець В.О.
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен: В результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати історію розвитку поліграфічної технології; класифікацію поліграфічної продукції; технологію складальних процесів; технологію оброблення ілюстраційної інформації; технологію формних процесів високого, плоского, глибокого та спеціальних способів друку; методики розрахунку основних поліграфічних одиниць виміру обсягу друкованої продукції.
 • Вміти орієнтуватись у різноманітті сучасних поліграфічних технологій; правильно вибрати та обґрунтувати спосіб друку, режим відтворення текстової та ілюстраційної інформації для певного виду друкованої продукції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: історія дизайну, теорія та методика дизайну.
 • Кореквізити: дизайн візуальних комунікацій, проектування.
Зміст навчального модуля: 
ознайомлення з основними характеристиками та конструкцією друкованої продукції, основними технологічними процесами її створення, вивчення асортименту поліграфічних матеріалів та поліграфічного обладнання, а також отримання знань з видавничо-поліграфічної термінології та історії розвитку поліграфії. Знання дисципліни сприяє більш ефективній фаховій підготовці студента, дозволяє правильно розуміти суть та принципи поліграфічних процесів, орієнтуватись у багатоманітті сучасних видавничих технологій а також використовувати у своїй роботі найбільш раціональні та нові поліграфічні матеріали.
Рекомендована література: 
 1. Галкин С. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе: общее и особенное в художественно-техническом конструировании периодических изданий. Издательство московского университета, 1984
 2. Гиленсон А. Справочник Художественного и технического редактора. М. 1984
 3. Гиленсон А. Справочник технического редактора. М. 1989
 4. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. Москва: Слово, 2000
 5. Ремизов Ю. Фотонаборние процессы. М., 1981
 6. Херлберт А. Сетка. Модульная система конструирования и производства газет,журналов и книг.-М.: Книга,1984.-106с.
 7. Шульц Д. Эстетические критерии типизации изданий. Перевод со словацкого. Москва, 1984
 8. Craig J. Basic Typography. A Design Manual. NY. 1990. 189 p.
 9. Sutton J., Bartram A. Typefaces for books/ London, 1990
Форми та методи навчання: 
практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30 %): клаузури
 • модулі, підсумковий контроль (70 % іспит)
Мова навчання: 
українська