Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем

Код модуля: 
БВ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 288 год., 48год — лекції, 32год. — практичні заняття, 8 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Гавриляк А. І.
Результати навчання: 
Завдання предмету «Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем» є вивчення основних закономірностей старіння і зношення елементів будинків, інженерних систем і пристроїв, методів забезпечення нормативного терміну служби житлових будинків і споруд і найбільш ефективної організації їх технічної експлуатації. В основу вивчення курсу повинні бути покладені основні нормативні документи по питанням зведення і експлуатації будівель на сучасному етапі. Головну увагу при вивченні курсу необхідно звернути на фактори, які впливають на високий рівень обслуговування і культу експлуатації будівель і споруд. Вивчення курсу базується на знаннях будівельного матеріалознавства, конструкцій будинків і споруд, технології і організації будівельного виробництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Будівельні матеріали, Деталі та конструкції, Технологія будівельного виробництва, Архітектурні конструкції будівель та споруд.
Рекомендована література: 
  1. Гавриляк А. І. і др.. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель. Львів, «Львівська політехніка», 2007.
  2. Порывай Г. А. Техническая эксплуатация зданий. М., Стройиздат, 1974.
  3. Тульчинский А. С. и др. Техническая эксплуатация и ремонт зданий. Киев, «Будівельник», 1967.
  4. Задерман А. А. Техническая эксплуатация полносборных крупнопанельных жилых домов. М., Стройиздат, 1970.
  5. Бойко М. Д. Диагностика повреждений и методы восстановления эксплуатационных качеств зданий. Л., Стройиздат, 1975.
  6. Порывай Г. А. Предупреждение преждевременного износа зданий. М., Стройиздат, 1974.
  7. Конспект лекцій.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття.
  • Підсумковий контроль: 7 семестр — залік, 8 семестр — іспит.
Мова навчання: 
українська