Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем

Код модуля: 
БВ_6052_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 135 год., лекції — 14год., практичні заняття — 14год., 3,75 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доц. Іваник І. Г.
Результати навчання: 
Формування знань, умінь і навичок по самостійній технічній експлуатації будівель. Вона визначається як комплекс заходів, що забезпечують комфортне і безвідказне використання приміщень будівель, їх елементів і систем для певних цілей на протязі нормативного терміну експлуатації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Реконструкція та ремонт цивільних будівель».
Зміст навчального модуля: 
Особливості технічної експлуатації будинків. Взаємозв’язок проектування, будівництва і експлуатації будинків і споруд. Фізичне і моральне старіння (зношення) елементів будинків. Вплив макро- і мікроструктури матеріалу елементів будинків на їх старіння (зношення). Фактори, що впливають на старіння (зношення). Методи визначення фізичного і морального старіння (зношення) будівель. Оптимальний термін служби будинків. Вартість експлуатації і її вплив на оптимальний термін придатності будівель. Групи капітальності будівель. Заходи технічної експлуатації будівель, їх зміст і задачі. Біжучий і капітальний ремонт. Методи виконання експлуатаційних робіт. Теоретичне обгрунтування методів технічної експлуатації будинків. Термін служби елементів будинків. Середній термін служби. Відказ елементів будинків. Найбільш ефективні методи виконання ремонтів. Розрахунок і побудова схеми послідовності огляду будинків. Послідовність огляду будинків і їх конструктивних елементів. Експлуатаційні вимоги до будинків, їх конструкцій і обладнання. Прийомка в експлуатацію нових будинків. Прийомка в експлуатацію будинків після капітального ремонту. Захист будинків від передчасного зношення. Корозія матеріалу конструкцій. Методи захисту конструкцій від корозії. Технічна експлуатація основ. Причини, що визивають несправності. Способи запобігання пошкоджень, методи посилення і ремонту онов. Технічна експлуатація фундаментів. пособи запобігання пошкоджень. Технічна експлуатація підвальних приміщень і придомових територій. способи запобігання несправностей, методи ремонту. Технічна експлуатація вікон, дверей, світлових ліхтарів і сходів. Причини, що визивають їх передчасне зношення і методи їх виявлення та попередження. Капітальний і біжучий ремонти, терміни їх виконання. Технічна експлуатація будівель і їх конструктивних елементів в міжсезонний період. Зміст і методи їх виконання. Аварійні та диспетчерські служби в системі технічного обслуговування і ремонту будівель.
Рекомендована література: 
  1. Порывай Г. А. Техническая эксплуатация зданий. М., Стройиздат, 1974.
  2. Тульчинский А. С. и др. Техническая эксплуатация и ремонт зданий. Киев, «Будівельник», 1967.
  3. Задерман А. А. Техническая эксплуатация полносборных крупнопанельных жилых домов. М., Стройиздат, 1970.
  4. Бойко М. Д. Диагностика повреждений и методы восстановления эксплуатационных качеств зданий. Л., Стройиздат, 1975.
  5. Порывай Г. А. Предупреждение преждевременного износа зданий. М., Стройиздат, 1974.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття, КР, КП.
  • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська