Основи технічного забезпечення оцінки нерухомості

Код модуля: 
КДТ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 64 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 71 год.
Лектори: 
 • доцент Губар Ю. П.
 • ст. викладач Хавар Ю. С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти правові основи проведення оцінки нерухомості, основні підходи до визначення оцінної вартості нерухомості, організацію процесу оцінки нерухомого майна;
 • вміти організувати роботи по оцінці нерухомості.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Земельне право,
 • Інвентаризація земель.
Зміст навчального модуля: 
Законодавчі системи — огляд. Поняття нерухома власність. Поняття і форми права власності, підстави і виникнення приватної власності. Обмеження права власності. Методи оцінки нерухомої власності. Суспільно-політичні передумови становлення оцінки нерухомості. Нормативна та експертна оцінка. Загальні принципи оцінки. Витратний метод оцінки. Метод порівняння продажів. Метод капіталізації доходу. Оцінка нерухомості з врахуванням факторів ризику. Економічна оцінка земель. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Грошова оцінка земель населених пунктів. Зміст обліку житлового фонду. Основні поняття і визначення. Етапи оцінки будівель і споруд. Попереднє вивчення ситуації, визначення мети і бази оцінки. Складання технічного завдання і Договору на оцінку. Оформлення результатів оцінки.
Рекомендована література: 
 1. Земельний кодекс, К.: Основи, 1992.
 2. Перович Л. М., Волосецький Б. І. Основи кадастру. Л., 2000.
 3. Методичні основи грошової оцінки земель // М. Лихогрудта інші, К., 2001.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 «Про методику грошової оцінки земель с/г призначення населених пунктів».
 5. Збірник оціночних норм для обчислення вартості (оцінки) будівель, що належать громадянам сільської місцевості Львівської області. Львів, «Вільна Україна», 1983 — 215 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижнях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська