Основи та методи архітектурного проектування

Код модуля: 
АП_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 60 (лекції — 30, лаб. зан. — 30)
Лектори: 
ст. викл. Лучко Лариса Іванівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати сутність архітектурної творчості, методи архітектурного проектування, перспективи використання комп’ютерних технологій у архітектурному проектуванні
 • уміти використовувати основні норми, правила і вимоги у процесі проектування об’єктів, кваліфіковано застосовувати комп’ютерні архітектурні програми у проектуванні
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: історія архітектури та містобудування, типологія будівель і споруд, будівельна фізика, філософія
 • кореквізити: архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття, етапи та методи архітектурного проектування; засади архітектурної творчості; архітектурно-будівельні канони в історії будівництва; традиційні і сучасні методи проектування; інтерактивні засоби архітектурного проектування; площинне та об’ємне моделювання, види макетування
Рекомендована література: 
 1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1982.
 2. Архитектурное проектирование жилых зданий. — М.: Стройиздат, 1992.
 3. Операційна система. Методичні вказівки. — Львів: НУ «Львівська Політехніка», 1997
 4. Рожина И.Е., Урбах А.И. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. — М.: Стройиздат, 1985
 5. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей. Краткий курс. — М.: ИНФРА, 1997
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування, підсумкова графічна робота
Мова навчання: 
українська