Основи та фундаменти транспортних споруд

Код модуля: 
БКМ_6057_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 192 год.( 5,33 кредита ЕКТС), лекції — 28 год., практичні заняття — 14 год., лабораторні роботи — 14 год., 1 курсовий проект.
Лектори: 
ст. викладач Сорока Я. В.
Результати навчання: 
Студент повинен отримати необхідні знання і навики для проектування фундаментів штучних споруд ( мостів, віадуків, підпірних стінок і підземних переходів). Йому треба засвоїти сучасні типи конструкцій фундаментів, їх принципи проектування, технологію виконання будівельних робіт, вміти правильно оцінити ефективність проектних рішень, а також мати навики використання обчислювальної техніки і нормативної літератури.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Опір матеріалів»,
 • «Будівельні конструкції в мостовому будівництві».
Зміст навчального модуля: 
Будівельна класифікація грунтів основи. Принципи проектування основ і фундаментів. Типи фундаментів і область їх застосування. Збір навантажень на фундаменти, конструкція і особливості розрахунку фундаментів неглибокого закладення, палевих фундаментів і фундаментів глибокого закладення. Фундаменти в особливих умовах. Посилення основ і фундаментів існуючих споруд.
Рекомендована література: 
 1. А. П. Рыженко, Г. С., Шпиро. Основания и фундаменты. Издание 2-е М: Стройиздат, 1987.
 2. Я. Д. Лившиц, М. М. Онищенко, А. А. Шкуратовский. Примеры расчета железобетонных мостов. — К. «Вища школа», 1986.
 3. Н. А. Цытович. Механика грунтов. М. Высшая школа, 1983.
 4. В. С. Кирилов. Основания и фундаменты М. Транспорт. 1980.
 5. ДБН В.2.3 — 14: 2006.
 6. СниП 2.02.03-85. Свайные фундаменты М. ЦИТП Госстроя СССР 1986 г.
 7. СниП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. М. Стройиздат, 1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 50 балів; контрольні заходи — 50 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, КП — 30 балів
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська