Основи системного аналізу

Код модуля: 
МБМ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
64 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент Шиндер В. К.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань і навиків з сучасних методів вивчення систем різної складності і призначення, з побудови узагальнених моделей, які відображають закономірності реальних ситуацій і проблем, зокрема в будівництві.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Вища математика»,
  • «Фізика»,
  • «Теоретична механіка»,
  • «Інженерна геодезія».
Зміст навчального модуля: 
Основні положення математичної обробки результатів експерименту. Інтерполяція по способу найменших квадратів та підбір емпіричних формул. Класифікація задач математичного програмування, етапи розв’язування екстремальних задач математичного програмування; побудова моделі задачі лінійного програмування.
Рекомендована література: 
  1. Сорока К. О. Основи теорії системі системного аналізу. — Харків: Тимченко, — 2005 р.
  2. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ: Учебное пособие для вузов. — М.: Высш. школа, 1989.
  3. Спицнандель В. Н. Основы системного анализа: Уч. Пособие. — СПб: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000 — 510 с.
  4. Системный анализ и проблемы развития городов / Ю. С. Попков, М.. В. Посохин, А. Є. Гутков, Б. А. Шмульянов. — Наука, 1983.
Форми та методи навчання: 
лекції
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів
  • Поточний контроль: РГР — 30 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська