Основи систем автоматизованого проектування (основи САПР)

Код модуля: 
АТХП_6003_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Матіко Федір Дмитрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: з н а т и :
 • основні рiзновидностi та призначення сучасних САПР;
 • основні засади побудови САПР засобів автоматизації;
 • склад та функціональні можливості САПР «Расход-РУ» ;
 • можливості оптимізації структури та параметрів витратомірів змінного перепаду тиску з допомогою САПР «Расход-РУ»;
 • склад та функціональні можливості САПР «ABB-Flowmeter» ;
 • склад та функціональні можливості САПР засобів вимірювання температури, тиску, рівня.
в м i т и :
 • виконувати порівняльний аналіз існуючих САПР та здійснювати вибір САПР для конкретних задач проектування;
 • проектувати витратоміри змінного перепаду тиску за допомогою САПР «Расход-РУ» ;
 • проектувати витратоміри постійного перепаду тиску, вихрові, електромагнітні та коріолісові за допомогою САПР «ABB-Flowmeter»;
 • проектувати засоби вимірювання температури, тиску, рівня за допомогою існуючих САПР
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Технологiчнi вимiрювання i прилади, Т
 • ехнiчнi засоби автоматизацiї,
 • Комп’ютерна техніка,
 • Метрологiя та вимiрювання;
кореквізити:
 • Мікропроцесорні програмні засоби автоматизації,
 • Автоматизація неперервних технологічних процесів,
 • Автоматизація періодичних технологічних процесів.
Зміст навчального модуля: 
 • Класифікація САПР за призначенням, функціональними можливостями. Інформаційна структура САПР. Підсистеми що входять до складу САПР. Математичне забезпечення САПР. Моделі та алгоритми розрахунку фізичних властивостей середовищ, які застосовуються в САПР. Моделі та алгоритми для побудови САПР витратомірів. Моделі витратомірів змінного перепаду тиску. Структура та функціональні можливості САПР «Расход-РУ» для проектування витратомірів змінного перепаду тиску. Проектування витратомірів змінного перепаду тиску оптимальних за точністю вимірювання витрати.
 • Структура та функціональні можливості САПР «ABB-Flowmeter» для проектування витратомірів постійного перепаду тиску, вихрових, електромагнітних та коріолісових.
 • Структура та функціональні можливості систем автоматизованого проектування засобів вимірювання температури, тиску рівня.
Рекомендована література: 
 1. Автоматизированное проектирование систем автоматического управления /Под ред. В.В.Солодовникова — М.: Машиностроение ,1990.
 2. А.C.Клюев и др. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие, М, Энергоатомиздат, 1990.
 3. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. М., 1986.
 4. Посібник користувача САПР «Расход-РУ». В-во ЗАТ «ІЕОЕ». — Львів, 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): письмові звіти з лабораторних робіт, контрольна робота;
 • Підсумковий контроль (50%): залік.
Мова навчання: 
українська