Основи сучасного діловодства

Код модуля: 
СКІД_6100_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, аудиторних — 24 год. (8 год. — лекції, 16 год — практичні заняття), кредит ESТС — 2.
Лектори: 
к. філол. н., доцент Комова Марія Василівна
Результати навчання: 
Формування у студентів необхідних теоретичних знань з діловодства як діяльності з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності. Набуття практичних навичок з використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для документаційного забезпечення управління. Складання та оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Документознаство,
 • Документна лінгвістика,
 • Науково-технічна термінологія,
 • Архівознавство.
Зміст навчального модуля: 
Єдина державна система діловодства. Політика керування документаційними процессами. Документаційна система. Документаційні процеси та їх контролювання.
Рекомендована література: 
 1. Комова М. В. Діловодство: Навч. посіб. — Львів.: Тріада плюс, 2011. — 217 с.
 2. Комова М. В., Пелещишин А. М., Білущак Т. М. Керування документаційними процесами; навч. посібник. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. — 215 с.
 3. Комова М. В. Документознавство: Навч. посіб. — Львів.: Тріада плюс, 2007. — 294 с.
 4. Комова М. В. Складання ділових документів: Навч. посіб. — Львів.: Тріада плюс, 2006. — 172 с.
 5. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство: Навч. Посіб. — К., 2006. — 208 с.
 6. Діловодство у державних установах: Зб. інструкцій. — К.: КНТ, 2009. — 252 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, активні та інтерактивні методи навчання
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів).
 • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська