Основи структурного моделювання інформаційної діяльності

Код модуля: 
СКІД_6021_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 48 (16 — лекцій, 32 — лабораторних), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
к. т. н., ст. викладач Березко Олександр Леонідович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основи системного аналізу та принципи системного підходу;
 • основні види моделей та основи моделювання систем;
 • основні сучасні методології структурного моделювання та особливості їхнього застосування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Організація та управління базами даних,
 • Інформаційний менеджмент,
 • Комп’ютерні мережі,
 • Сучасне програмне забезпечення.
Зміст навчального модуля: 
Інформаційна діяльність у інфосфері. Основні поняття системного аналізу. Поняття інформаційного моделювання. Основні поняття інфодинаміки. Життєвий цикл інформаційної системи. Методологія функціонального моделювання IDEF0. Методологія структурного моделювання DFD. Розроблення концептуальних схем предметної області за допомогою моделі «сутність-взаємозв’язок» (ER-моделі). Методологія об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування (ООАП).
Рекомендована література: 
 1. Жежнич П.І. Технології інформаційного менеджменту: навч. посіб. / П.І. Жежнич. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 260 с. — (Серія «Консолідована інформація», вип. 6).
 2. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. Навчальний посібник. Львів, «Новий світ-2000», 2003. 424 с.
 3. Вендров А. М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. — М., 1997. — 346 с.
 4. Черемных С. В. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: практикум / С. В. Черемных, И. О. Семенов, B. C. Ручкин. — Москва: Финансы и статистика, 2006. — 192 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), лабораторані роботи.
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська