Основи стандартизації та метрології полімерних матеріалів

Код модуля: 
ХТПП_6025_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180; аудиторні години — 96; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 48 год.; кількість кредитів ЄКТС — 6
Лектори: 
доц. Шаповал Й.М.
Результати навчання: 
: знання методів досліджень полімерів, пластичних мас та виробів на їх основі; основ стандартизації та сертифікації полімерних матеріалів, шляхів зниження вартості полімерних матеріалів та виробів на їх основі
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • фізика,
  • загальна хімія,
  • аналітична хімія,
  • фізична та колоїдна хімія,
  • органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Предмет курсу. Стандартизація. Основні терміни та їх визначення. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації. Організація роботи зі стандартизації в Україні. Об’єкти державної стандартизації. Класифікація полімерних матеріалів. Міцність і процеси руйнування полімерів. Теплофізичні властивості полімерів. Хімічні агресивні середовища. Електричні властивості пластмас. Метрологія і стандартизація виробів із полімерів.
Рекомендована література: 
  1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. — Львів, 2002.-560 с.
  2. Бичківський Р.В., Зорій Р.І., Столярчук П.Г. Основи метрологічного забезпечення. -Львів, 1999.- 180 с.
  3. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. — Львів, 2001. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Технологія переробки полімерів