Основи скульптури частина 2

Код модуля: 
РРАК_6038_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 32 (практичні — 10)
Лектори: 
к.арх., доц. Стасюк О.С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • володіти композиційними та пластичними засобами моделювання рельєфних композицій
 • вміти виявляти в рельєфі всі властивості форми – геометричний вид форми, величину та розташування її на фронтальній площині, масу форми та її фактуру, конструктивну пластику форми, світлотінь.
 • володіти методикою пропорціонування при виконанні рельєфних композицій
 • вміти самостійно виконувати копії та етюди з натури
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: архітектурна графіка, об’ємно-просторова композиція, рисунок, живопис
 • кореквізити: спец пластика, моделювання архітектурної деталі
Зміст навчального модуля: 
Навчальним планом із спеціальності «Реставрація творів мистецтва» передбачено вивчення курсу з виконанням ряду практичних завдань, що має на меті закріпити знання студентів студентів про декоративну скульптуру та її місцем в архітектурі, основні об’ємно-просторові властивості рельєфу, розвинути навики та вміння вивчення характеру натури, та мануальних здібностей її копіювання Практичними завданнями є
 • ліпка акантового завитка нескладної асиметричної форми. Завдання полягає в копіюванні гіпсового акантового завитка та виконується в зменшеному масштабі,
 • Ліпка барельєфу з античної гіпсової голови. Первинне поняття про зображення барельєфу голови в її об’ємно-просторовому скороченні, конструктивна побудова голови в заданому ракурс
Рекомендована література: 
 1. Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Скульптура» для студентів 1-го курсу
 2. Бурдель Е.А. Искусствоскульптуры. — М., Искусство, 1968
 3. Голубкина А.С. Как создается скульптура. Несколько слов о ремесле скульптора. — М., 1965
 4. Латенин Э. Лепка. — М., 1963
 5. Однаралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. — М., 1982
Форми та методи навчання: 
практичнії, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська