Основи скульптури частина 1

Код модуля: 
РРАК_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 32 (практичні — 10)
Лектори: 
к.арх., доц. Стасюк О.С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти основні об’ємно-просторові властивості рельєфу
 • володіти композиційними-пластичними засобами моделювання рельєфних композицій
 • вміти виявляти в рельєфі всі властивості форми – геометричний вид форми, величину та розташування її на фронтальній площині, масу форми та її фактуру, конструктивну пластику форми, світлотінь.
 • вміти самостійно виконувати копії та етюди з натури
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: архітектурна графіка, об’ємно-просторова композиція, рисунок, живопис
 • кореквізити: спец пластика, моделювання архітектурної деталі
Зміст навчального модуля: 
Навчальним планом із спеціальності «Реставрація творів мистецтва» передбачено вивчення курсу з виконанням ряду практичних завдань, що має на меті ознайомити студентів з декоративною скульптурою та її місцем в архітектурі, основними об’ємно-просторовими властивостями рельєфу, необхідними матеріалами та інструментами для ліпки з глини та пластиліну. Практичними завданнями є
 • ліпка декоративної розетки нескладної симетричної форми. Завдання полягає в копіювання гіпсової розетки рослинного характеру і виконується в розмірі оригіналу,
 • Ліпка з натури рельєфу натюрморту з простих геометричних форм та драперії. Первинне поняття про зображення об’ємних предметів в рельєфі шляхом їх трансформації в умовно взятому просторі, що обмежується заданою шириною і висотою рельєфу.
Рекомендована література: 
 1. Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Скульптура» для студентів 1-го курсу
 2. Бурдель Е.А. Искусствоскульптуры. — М., Искусство, 1968
 3. Голубкина А.С. Как создается скульптура. Несколько слов о ремесле скульптора. — М., 1965
 4. Латенин Э. Лепка. — М., 1963
 5. Однаралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. — М., 1982
Форми та методи навчання: 
практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська