Основи САПР у гідротехнічній справі

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 16 год., лабораторні заняття — 48 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
асистент Піцишин Б. С.
Результати навчання: 
Вивчення можливостей створення та редагування графічних об’єктів в середовищі Microsoft Office (за допомогою програм Word та Excel) та за допомогою спеціалізованого графічного редактора AutoCAD; засвоєння знань, необхідних для роботи з графічними файлами: запис, перезапис файлу, зміна типу графічного файлу, перенесення графічного об’єкту з одного програмного середовища в інше; основи роботи зі сканованими зображеннями; вивчення можливостей друкуючої техніки та набуття практичних навичок з роздруку графічних зображень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Вища математика,
  • Інженерна графіка.
Зміст навчального модуля: 
Огляд програмного забезпечення для роботи з графічними зображеннями на ЕОМ. Сучасні текстові та графічні редактори. Переваги та область застосування різних програм. Основні характеристики системи автоматизованого проектування AutoCAD. Версії AutoCAD. Початок роботи з AutoCAD. Майстер шаблонів. Системи координат. Задання точок в різних системах координат. Задання точок методом «напрям-відстань». Побудова і редагування графічних об’єктів в AutoCAD. Група команд Draw для креслення графічних об’єктів. Особливості редагування графічних об’єктів в AutoCAD. Засоби забезпечення точності побудов. Настроювання сітки та крокової прив’язки. Режим «ОРТО». Робота з Шарами. Додаткові службові функції. Встановлення системи шарів у складних кресленнях, їх редагування. Інформативні функції: координати, відстані, площі. Нанесення розмірів і допусків. Компонування креслень в AutoCAD. Експорт та імпорт креслень в AutoCAD. Призначення та структура програмного пакету Microsoft Office. Побудова графічних зображень за допомогою редактора Word. Побудова графіків та діаграм в середовищі Excel. Побудова графічних зображень за допомогою електронних таблиць Excel. Створення графічних об’єктів у програмі Power Point. Побудова графічних зображень, створення слайдів-презентацій. Спеціалізовані програми для роботи з графічними файлами. Основні принципи роботи зі спеціалізованими програмами: Imaging, Photo Editor, Paint.
Рекомендована література: 
  1. Бергхаузер Т., Шлив П. Система автоматизированного проектирования AutoCAD: Справочник / Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1989.
  2. Машинная графика и геометрия. — М.: Знание, 1991.
  3. Хирн Д., Бейкер М. Микрокомпьютерная графика. — М.: Мир, 1987.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні заняття — 30 балів.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська