Основи САПР на підприємствах будівельної індустрії

Код модуля: 
БВ_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 126 год; 32 год. — лекції; 16 год. — лабораторні заняття; 3,5 кредита ЕКТС.
Лектори: 
ст. викладач Терлецький В. М.
Результати навчання: 
  • Засвоїти: методи і алгоритми рішення проектних задач в умовах САПР; засоби розв’язування інженерних задач, що виникають в технології будівельних матеріалів, виробів, конструкцій.
  • Вміти: розробляти раціональну послідовність розв’язування задач створення проектів складних об’єктів будівництва та моделювання технологічних процесів в будівельній індустрії на ПЕОМ; розробляти креслення на ПЕОМ; використовувати одну з мов високого рівня для виконання за її допомогою нескладних проектів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Обчислювальна технiка та програмування,
  • Інженерна графіка.
Зміст навчального модуля: 
Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку САПР на підприємствах будівельної індустрії. Система автоматизації проектування AutoCAD. Коротка історія розвитку системи Автокад. Версії системи. Встановлення системи. Вимоги до апаратного забезпечення. Характеристика функцій і можливості системи AutoCAD. Програмування в системі AutoCAD. Пакетні файли Автокада, команда SCRIPT. Послідовність створення пакетних файлів з допомогою мови програмування Turbo Pascal. Формати обміну графічними даними між системами автоматизованого проектування DXF, WMF, BMP. Основи програмування Автокада з допомогою мови AutoLisp. Види забезпечення і класифікація САПР. Математичне, програмне, інформаційне, технічне, лінгвістичне, методичне та організаційне забезпечення САПР. Класифікація САПР за ознаками: тип, різновид, складність об’єкта проектування; рівень, комплектність автоматизації проектування; характер, кількість проектних документів, що випускаються; кількість рівнів в структурі технічного забезпечення. Формалізація процесу проектування. Основні поняття. Способи організації процесу проектування. Загальна схема процесу проектування. Програмне забезпечення САПР. Види програмного забезпечення, основні принципи його проектування. Вимоги, що ставляться до програмного забезпечення. Бази даних. Основні поняття теорії баз даних. Елементи моделей представлення знань і баз знань. Графічні системи САПР. Базові і прикладні засоби графічних систем. Задачі графічних систем, їх функції та компоненти. Мови в графічних системах. Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва (АСТПП) на підприємствах будівельної індустрії. Методи програмування станків з ЧПУ, роботів і гнучких виробничих систем. Інтеграція систем проектування і технологічної підготовки виробництва.
Рекомендована література: 
  1. В. А. Баженов, Е. З. Криксунов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: Підручник для студ. вищих навч. закл. — К.: Каравела, 2004. — 360 с.
  2. Пелешко І. Д., Іванейко І. Д. Кінаш Р. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи САПР на підприємствах будівельної індустрії». Львів. Вид-во НУ «ЛП», 2004.
  3. Системы автоматизированного проектирования. / В 9 кн. / Под ред. И. П. Маренкова. — М. Высшая школа, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні заняття.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська