Основи риторики

Код модуля: 
УМ_6099_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: VІ сем. — 60 год., аудиторні години — 24 год, практичні заняття — 24 год., кредитів ECTS — 2.
Лектори: 
 • к. ф. н. Куньч З. Й.,
 • ст. викладач Голубінка Н. І.
Результати навчання: 
 • Ознайомити студента зі здобутками світової риторики;
 • виявити закономірності основних етапів становлення і розвитку риторики в Україні;
 • з’ясувати статус сучасної риторики та її зв’язки з іншими науками;
 • опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування;
 • проаналізувати особливості різних форм спілкування людей у колективі;
 • виявити відмінності між різними видами промов;
 • осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу;
 • сформувати практичні вміння та навички ведення нарад, дискусій, виголошення промов.
 • здатність організувати нараду, дискусію;
 • здатність підготувати інформаційну, агітаційну та розважальну промови;
 • уміння скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді;
 • здатність виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики. Статус сучасної риторики. Основні аспекти психології та культури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови, особливості різних форм ділового спілкування;
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль(40 %).
 • Підсумковий контроль(60 % диференційований залік).
Мова навчання: 
українська