Основи риторики

Код модуля: 
УМ_6010_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60, ДК — (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 24 (практичні заняття)
Лектори: 
к.ф.н., доц. Куньч З. Й.
Результати навчання: 
 • розуміння основних етапів розвитку риторики;
 • розуміння історичних традицій риторики;
 • здатність правильно визначати статус сучасної риторики;
 • розуміння основних аспектів психології та культури мовного спілкування;
 • уміння розробляти теоретичні засади підготовки промови;
 • здатність розрізняти особливості різних форм ділового спілкування;
 • уміння добирати матеріал для підготовки промови;
 • здатність організувати нараду, дискусію;
 • здатність підготувати інформаційну, агітаційну та розважальну промови;
 • уміння скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді;
 • здатність виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Українська мова за професійним спрямуванням
Зміст навчального модуля: 
Метою курсу є сформувати риторичну компетенцію майбутнього фахівця, навчити раціональної мовленнєвої поведінки у різних ситуаціях спілкування через всебічне вивчення краси, енергетичності і розумності людського слова; співвіднесення цих властивостей слова з почуттям, волею і розумом людини; дослідження усіх можливих виявів у слові прекрасного і відразливого, необхідного і зайвого, розумного і нерозумного; пізнання найдієвіших способів завойовувати словом прихильність людей.
Рекомендована література: 
 1. Бабич Н.Б. Сила мовленого слова. — Чернівці, 1996.
 2. Голуб Н.Б. Самостійна робота студентів з риторики. Навчально-методичний посібник. — К.: Брама-Україна, 2008.
 3. Глазунов С.В. Основи ораторського мистецтва та методики проведення навчальних занять: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2001.
 4. Гурвич С.С.‚ Погорілко В.Ф.‚ Герман М.А. Основи риторики. — К.‚ 1978.
 5. Закономірності розвитку українського усного літературного мовлення. — К.: Наук. думка‚ 1965.
 6. Інтонація мовлення. — К.: Наук. думка‚ 1968.
 7. Колотілова Н.А. Риторика. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2007.
 8. Корніяка О. Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити? — К.,1995.
 9. Кузьмичова В.К. Інтонація — важливий елемент культури мовлення // Питання мовної культури‚ вип. I. — К.: Наук. думка‚ 1967.
 10. Куньч З.Й. Становлення і розвиток риторики в Україні. — Львів: «Львівська політехніка», 1996.
 11. Куньч З.Й. Риторичний словник. — К.: Рідна мова, 1997.
 12. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2003.
 13. Меш Г.Ш. 10 уроків ораторської майстерності тим‚ хто вчиться виступати публічно. — К.‚ 1993.
 14. Онуфрієнко Г.С. Риторика у тренінгових та кваліфікаційних комплексних завданнях для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей. — Запоріжжя, 2007.
 15. Онуфрієнко Г.С. Риторика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К., 2008.
 16. Сагач Г.М. Золотослів. Навчальний посібник. — К.: Райдуга‚ 1993.
 17. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації. — К., 1995.
 18. Сагач Г.М.‚ Юніна О.А. Загальна риторика. Сучасна інтерпретація. — К.‚ 1992. — Частина I і II.
 19. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посібник. — К., 2004.
 20. Томан І. Мистецтво говорити. — К.‚ 1989.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%): усне опитування, контрольні роботи).
 • підсумковий контроль (60%, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська