Основи розрахунку та конструювання типових машин, частина 2

Код модуля: 
МАМ_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Савчин Богдан Михайлович
Результати навчання: 
 • знати типове технологічне обладнання та спецiальнi цiлевi механізми i пристрої легкої промисловості та умови їх експлуатації; методи розрахунку i конструювання типового технологічного обладнання легкої промисловості.
 • уміти проводити конструювання і раціональний вибір елементів конструкцiї вузлiв та розрахунок вузлів типового технологічного обладнання легкої промисловості.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика.
 • Технологія конструкційних матеріалів.
 • Теорія машин і механізмів.
 • Опір матеріалів.
 • Деталі машин.
 • Основи розрахунку та конструювання типових машин, Частина 1
кореквізити:
 • Механічна технологія та обладнання виробництв (частина2)
Зміст навчального модуля: 
Загальні питання розрахунку i конструювання машин i автоматів легкої промисловості. Розрахунок і проектування цільових механізмів машин. Елементи розрахунку машин для змішування сипучих речовин. Розрахунок барабанних, шнекових i лопаткових змiшувачiв. Елементи розрахунку машин для перемішування пластичних речовин i рідин. Основні конструктивні типи змiшувачiв i визначення їх основних технологічних параметрів. Цiльовi машини-автомати легкої промисловості. Фасувально-пакувальнi автомати. Основні типи. Технологiчнi схеми i їх компоновка.
Рекомендована література: 
 1. Зенкін М.А. Методи підвищення надійності та довговічності деталей та вузлів машин легкої промисловості. Підручник для студ. спец. «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» Київ, 2003. — 263 с.
 2. Кодра Ю.В., Стоцько З.А. Технологічні машини. Розрахунок та конструювання: Навч. Посібник/ За ред.. З.А. Стоцька. — Львів , В-во «Бескид Біт», 2004р. — 466 с.
 3. Лебедев В.С. Расчет и конструирование типовых машин и аппаратов бытового назначения. Учебник для вузов. —М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. − 328 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові розрахунково-графічні роботи (РГР).
 • Підсумковий контроль (70%, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська, російська, польська
Спеціалізація: 
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування