Основи реєстрації нерухомості та прав на неї

Код модуля: 
КДТ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 32 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год. Самостійна робота — 76 год.
Лектори: 
 • доцент Перович І. Л.
 • асистент Винарчик Л. В.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти вимоги нормативних актів, зміст та порядок ведення державної реєстрації нерухомості та прав на неї;
 • вміти самостійно виконувати повний комплекс робіт, передбачений процедурою державної реєстрації нерухомості та прав на неї.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи економічних теорій,
 • Підприємництво та менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Призначення та загальна характеристика єдиної системи державної реєстрації нерухомості та прав на неї. Призначення та правове регулювання державної реєстрації нерухомості та прав на неї. Структура державного реєстру. Порядок державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру. Порядок ведення державного реєстру земель. Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно. За даним змістовим модулем читається курс лекцій та проводяться лабораторні роботи.
Рекомендована література: 
 1. Конспект лекцій.
 2. Земельний кодекс України.
 3. Постанова КМУ від 17.07.2003 р. № 1088 «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру».
 4. Наказ Держкомзему України від 02.07.2003 р. № 174 «Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель».
 5. Наказ Мінюсту України від 07.02.2002 р. № 7/5 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав на нерухоме майно».
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижднях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська