Основи реставрації частина 2

Код модуля: 
РРАК_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 32 (лекції — 16, лаб. роб. — 16
Лектори: 
доц. Присяжний Кость Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати Практичні способи реалізації науково-методичних положень на пам’яткових історичних об’єктах, елементах і деталях.
 • Вміти Застосувати сучасні наукові методи реставрації на практиці.
 • Оцінити відносність застосованих реставраційних методів та вміти дати рекомендації з постійного моніторингу, правильної експлуатації утримання пам’ятки, наступних етапів робіт зі збереження та реставраціїоб’єктів чи середовища в цілому.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Історія мистецтва та архітектури
Зміст навчального модуля: 
Сукупність методів натурних обстежень пам’ятки архітектури та пам’ятки мистецтва Сутність методики консервації і реставрації пам’ятки архітектури та пам’ятки мистецтва Сукупність методів натурних обстежень пам’ятки архітектури та пам’ятки мистецтва. Основні поняття про методи консервації кам’яних (з натурального і штучного каменю) мурованих історичних об’єктів. Основні поняття про методи консервації творів мистецтва з натурального каменю. Основні поняття про методи реставрації творів мистецтва з штучного каменю, тиньків, ліпного декору та ін.
Рекомендована література: 
 1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. — М., 1980.
 2. Брей У., Трамп Д. Археологический словар. —М., 1990.
 3. Винокур І.С., Телєгін Д.Я. Археологія України: Навчальний посібник. — К., 1994.
 4. Давня історія України (в трьох томах). — Т. 1. — Первісне суспільство. — К., 1997.
 5. Давня історія України. — Т. 2. — Скіфо-антична доба. — К., 1998.
 6. Давня історія України. — Т. 3. — Слов’яно-руська доба. — К., 2000.
 7. Пастернак Я. Археологія України. — Торонто, 1961.
 8. Словник-довідник з археології / Під ред. Н.О. Гаврилюк. — К., 1996.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): самостійна робота
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): графічна робота 30%, усне опитування 50%
Мова навчання: 
українська