Основи районного планування та урбоекології

Код модуля: 
МБ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 60 (лекції — 30, лаб.зан. — 30)
Лектори: 
проф. Габрель М.М.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:
 • теоретичні концепції розселення та їх взаємозв’язок з навколишнім середовищем;
 • основні чинники, які впливають і визначають концепції розселення;
 • урбоекологічну термінологію;
 • методи аналізу та оцінки стану навколишнього середовища;
 • основні положення взаємозв’язку антропогенних і природних ландшафтів, їх перетворення і охорона;
 • основні положення ландшафтно-екологічного і функціонально-планувального зонування території;
 • основні ландшафтно-містобудівельні заходи захисту навколишнього середовища від промислового забруднення та транспортного шуму;
 • основні положення оптимізації міського середовища в умовах комплексної реконструкції;
 • природоохоронні норми та правила в області архітектури та містобудування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Ландшафтна архітектура, Основи містобудування, Історія архітектури і містобудування
 • кореквізити: Основи природокористування та раціональне використання території
Зміст навчального модуля: 
Вивчення урбоекології на основі теорії містобудування, екологічних підходів до проектування та будівництва міст, практичних методів комплексної оцінки та прогнозування стану навколишнього середовища шляхом оптимізації, архітектурно-планувальними та інженерно-будівельними засобами на різних рівнях проектування.
Рекомендована література: 
 1. Чистякова С.Б.. Охрана окружающей среды. М.. Стройиздат, 1988— 270 с.
 2. Владимиров В.В.. Рациональное использование территорий и охрана окружающей среды в районной планировке. М., Стройиздат, 1979 г.
 3. Яницкий О.Н. Экология города. Зарубежные междисциплинарные концепции.— М.. 1984.
 4. Чистякоева С.Б., Попов А.В. Методические принципы ландшафтно-екологического подхода к проектированию груповых систем населенных мест.— М., 1985.
 5. Полторак Г.И. Проблемы архитектурной екологии. — М., 1985.
 6. Саймондс Дж.О. Ландшафт и архитектура. Пер. з англ.м. Стройиздат, 1965.
 7. Экологические очерки о природе и человеке. Под ред. Бернгарда. М., Прогресс, 1988.— 640 с.
 8. А В Попов, С.Б.Чистякова. О методике прогнозирования состояния окружающей человека городской среды. М., 1975
 9. Смирнов В.И., Кожевников В.С., Гаврилов Г.М.. Охрана окружающей среды при проектировании городов. Л., Стройиздат, 1981.
 10. Кучерявий В.П. Урбоекологія. Львів: Світ, 1999.
 11. Чистякоева С.Б. Методика комплексного анализа и прогнозирования состояния окружающей городской среды с учетом гигиенических требований. «Гигиена планировки и благоустройства городов» М., 1984.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (25%): практичні роботи № 1, № 2
 • Підсумковий контроль (75%, диференційований залік): КЗ-1, КЗ-2
Мова навчання: 
українська