Основи психології та педагогіки

Код модуля: 
ППП_6039_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 60 год., аудиторні години: 24 год., лекції: 8 год., практичні: 16 год., кредитів ЄКТС: 2.
Лектори: 
к. пед. н., доцент Пічугіна Т. В.
Результати навчання: 
 • засвоїти основні категорії психології: діяльність, особистість, психічне відображення, спілкування, суть та закономірності психічних процесів, функції психіки, структуру і характеристики особистості, мету, засоби, методи навчання і виховання особистості, методи впливу на особистість та налагоджування оптимальних взаємин, групові процеси: груповий тиск, диференціацію ролей у групі, прийняття рішення.
 • вміти застосовувати дидактичні принципи і знання про психологічні закономірності у навчально-виховному та управлінському процесі, аналізувати мотиваційні, характерологічні аспекти особистості підлеглих та колег, досліджувати і керувати міжособистісними стосунками у колективі, працювати з науковою і науково-популярною літературою з психології та педагогіки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Історія України,
 • Анатомія і фізіологія людини.
Зміст навчального модуля: 
Роль психології та педагогіки у формуванні фахівця-випускника вузу. Психіка, її характеристики. Особистість, її компоненти та структура, роль психології та педагогіки у їх формуванні та можливості цілеспрямованих їх змін. Типологічні підходи до психолого-педагогічної класифікації індивідів. Психолого-педагогічні аспекти навчання, виховання і розвитку особистості. Соціалізація. Управління поведінкою індивіду з позицій психології та педагогіки. Дія, операція, діяльність, поведінка. Взаємозв’язки середовища, потреб, мотивації, прийняття рішення, діяльності. Мотивація, її параметри та проблеми. Емоційна сфера, емоційні стани, напруженість та її вплив на продуктивність праці. Групова діяльність. Характеристики груп: структура, типи, процеси, рівень розвитку. Групи і типи управління ними. Адміністратори та лідери. Стилі управління. Шляхи підвищення ефективності групової діяльності. Стихійні соціально-психологічні явища при колективній діяльності. Психолого-педагогічні аспекти спілкування. Типи спілкування, види, рівні, функції, сторони спілкування. Вербальна та невербальна комунікації. Механізми соціальної перцепції. Діагностика людей за їх зовнішнім видом. Конфлікти як природні форми взаємодії людей. Психологія і педагогіка сім’ї. Сім’я як соціальна група, її роль у суспільстві. Типологія сімей. Рольові функції подружжя. Значення соціалізації і статеворольового виховання для рольової диференціації членів сім’ї. Стійкість сім’ї і фактори, що її стабілізують або руйнують.
Рекомендована література: 
 1. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004.
 2. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. — К., 2001.
 3. Нємов Р.С. Психологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. В 3 кн. Кн. 1. Загальні основи психології. — Рівне: «Вертекс», 2002.
 4. Палеха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології і педагогіки: Навч.-метод. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.
 5. Палеха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки. — К., 2001.
 6. Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим: Курс лекцій. — К.: Наукова думка, 2000.
 7. Сазонова О.В., Чуйко Ю.Є., Петровська І.Р., Ткаченко В.М. Основи психології і педагогіки. Навч. Посібник. — Л.: Вид-во ДЦ МОНУ, 2007 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на практичних заняттях, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль:(60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання).
Мова навчання: 
українська