Основи психологічної експрес-діагностики

Код модуля: 
ППСУ_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 28 год.
Лектори: 
к.т.н., доц. Ієвлєв О.М.
Результати навчання: 
 • Знати теорію і практику тестового контролю з використанням сучасних інформаційних (комп’ютерних) технологій;
 • Знати способи діагностики основних психосоматичних ознак людини з використанням засобів психологічної експрес-діагностики та сучасних інформаційних технологій;
 • Уміти проводити психодіагностичне дослідження (тестовий контроль) з використанням засобів психологічної експрес-діагностики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Психодіагностика,
 • Математичні методи в психології.
Зміст навчального модуля: 
 • психологічна експрес-діагностика;
 • психодіагностична технологія та її комп’ютеризація з допомогою сучасних інформаційних технологій;
 • види тестових завдань та відповідей, первинні і вторинні шкали, що використовуються в експрес-діагностичних технологіях;
 • алгоритми створення психологічних експрес-діагностичних технологій;
 • робота з професійними комп’ютерними психодіагностичними методиками;
 • організація і проведення психодіагностичного дослідження (тестового контролю) з використанням засобів психологічної експрес-діагностики.
Рекомендована література: 
 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. — Спб.: Питер, 2001.
 2. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики: Навч. посібник. — 2-е вид. — К.: ВД «Слово», 2012.
 3. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. — 5-те вид., стереотип. — К.: Либідь, 2005.
 4. Червинская К. Р. Компьютерная психодиагностика. — СПб.: Издательство «Речь», 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Підсумковий контроль (60 %, екзамен)
Мова навчання: 
українська