Основи психологічного консультування

Код модуля: 
ППСУ_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16), сам. роб. — 72 год.
Лектори: 
ас. Захарко О.О.
Результати навчання: 
 • Знати методологічні і теоретичні засади психологічної практики, основні принципи консультування, перспективні цілі і завдання консультування, динаміку і структуру консультативного процесу: етапи і стадії; основні ефекти і феномени консультування, типові помилки консультанта.
 • Знати особливості консультування: дітей і підлітків, групового і сімейного.
 • Знати та диференціювати основні ідеї, поняття і методи, застосовані в психоаналітичному, поведінковому і гуманістичному консультуванні.
 • Знати та дотримуватися основ професійної етики та етичного кодексу консультанта.
 • Вміти проводити і аналізувати консультативну бесіду.
 • Володіти навичками (вербальними і невербальними) підтримки контакту, використовувати в бесіді базові навички — активного слухання.
 • Володіти технікою отримання і аналізу інформації в консультуванні.
 • Висувати гіпотези про характер проблем клієнта.
 • Аналізувати приклади прояву терапевтичних ефектів в консультуванні.
 • Аналізувати тексти із списку літератури.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
 • Методолого-теоретичні аспекти консультування
 • Психологічне консультування в культурному контексті психологічної допомоги
 • Практичні аспекти консультування
 • Консультант — особистість і професіонал
 • Спеціальні області в практиці консультування Основні теоретичні напрямки в консультуванні
Рекомендована література: 
 1. Абрамова Г. Психологическое консультирование: Теория и опыт. — М., 2001.
 2. Айви А. Психологическое консультирование и психотерапия. 2000.
 3. Айламазьян А. Метод беседы в психологии. М., 1999.
 4. Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. — М., 1999.
 5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
 6. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. — М., 2000,
 7. Бурменская Г. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. М., 2002.
 8. Бьюдженталь Джеймс. Наука быть живым. — М., 1998.
 9. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. — М.: МГППУ; Смысл,2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та тренінгові заняття, виконання контрольних і практичних робіт, організацію дискусій та робот у міні-групах, відео-презентації та демонстрації прикладів, а також використання кейс-стаді
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль (60 %, залік)
Мова навчання: 
українська