Основи природознавства

Код модуля: 
ФКХ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
проф. Ван-Чин-Сян Ю.Я.
Результати навчання: 
формування у студента цілісних інтегрованих уявлень про оточуючий світ та процеси, що протікають у ньому; у розвитку у студента творчих навичок використання основних законів природи для пояснення та передбачення наслідків діяльності людини в природному середовищі
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
елементи вищої математики, фізики та хімії в обсязі програми середньої школи
Зміст навчального модуля: 
Природа як система взаємозв’язаних фізичних, хімічних та біологічних процесів. Закони збереження та перетворення. Застосування основних законів для аналізу фізичних процесів. Застосування основних законів для аналізу фізико-хімічних явищ. Температура кипіння та замерзання розчинів. Роль осмосу в життєдіяльності рослинного та тваринного світу. Агрегатні перетворення води, як визначальний фактор кліматичних умов на землі. Поверхневі явища та адсорбція. Поверхнево-активні речовини, миючі засоби. Адсорбція іонів, іонообмінна адсорбція, опріснення води. Подвійний електричний шар, електрокінетичний потенціал, явища електрофорезу та електроосмосу. Високодисперсні (колоїдні) системи: аерозолі, емульсії, суспензії, піни.. Значення колоїдних систем в життєдіяльності людини Застосування основних законів для аналізу хімічних явищ. Хімічна рівновага, константа рівноваги. Визначення напряму протікання хімічної реакції. Залежність стану хімічної рівноваги від зміни зовнішніх умов. Реакції прості та складні, лімітуюча стадія. Залежність швидкості реакції від температури. Роль каталізаторів у природі та в промисловості. Фотосинтез як основний спосіб акумулювання сонячної енергії в природі; термодинаміка фотосинтезу.
Рекомендована література: 
  1. Основи природознавства. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму, розрахункових робіт та самостійної роботи для студентів базових напрямів 030503, 030504, 030507, 030508 ,030509, 030601. /укл. Павловський Ю.П.., Мельник Г.В., Пістун З.Є., Собечко І.Б. Львів: Вид-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка». 2009 —48 с.
  2. Основи природознавства. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи для студентів дистанційної форми навчання базового напряму 6.0501 «Економіка та підприємництво»./ укл. Павловський Ю.П., Кочубей В.В., Мельник Г.В. Львів: Вид-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка». 2002 —45 с.
  3. Основи природознавства. Перелік питань для перевірки та оцінювання знань і практичних навичок студентів базового напрямку 6.0501 «Економіка та підприємництво». /укл. Ван-Чин-Сян Ю.Я. Львів: Вид-во Держ.ун-ту «Львівська політехніка». 1999 —15 с.
  4. Мороз А.М., Ковальова А.Г. Фізична та колоїдна хімія — Львів: «Світ» .- 1997- 247 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (45%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна і розрахункова роботи, усне опитування Підсумковий контроль (55%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська