Основи природоохоронного будівництва

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Попадюк І. Ю.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців умінь і знань у галузі будівництва та експлуатації об'єктів, призначених для охорони природних систем від несприятливих впливів з боку промислових, сільськогосподарських, транспортних, енергетичних, гірничодобувних, переробних, муніципальних, меліоративних та інших підприємств та впливів природи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Хімія, фізика, вища математика, геологія та гідрогеологія, інженерна геодезія, водопостачання та водовідведення, будівельне матеріалознавство, архітектура та будівельні конструкції, механіка ґрунтів, основи та фундаменти, вступ до гідротехнічної справи, гідротехнічні споруди.
Зміст навчального модуля: 
Поняття про природоохоронні території, їх створення та функціонування. Водовідвідні природоохоронні заходи і споруди. Методи очищення стічних вод. Протипаводкові заходи та споруди. Природоохоронні водні об’єкти і споруди на них. Водопропускні споруди природоохоронних водних об’єктів. Споруди інженерного захисту територій в зоні водних об’єктів. Протисельові заходи. Особливості проектування природоохоронних об’єктів.
Рекомендована література: 
  1. Попов М. А. Инженерная защита окружающей среды. Учебное пособие. — М.: МГУП, 2006. — 492 с.
  2. Попов М. А., Румянцев И. С. Специальные природоохранные объекты (хвостохранилища). Учебное пособие. — М.: МГУП, 2002. — 351 с.
  3. Попов М. А., Румянцев И. С. Природоохранные системы и охрана окружающей среды при складировании промышленных отходов. Учебное пособие. — М.: МГУП, 2003. — 348 с.
  4. Попов М. А. Эксплуатация природоохранных сооружений. Учебное пособие. — М.: МГУП, 2005. — 128 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 15 балів, РГР — 15 балів.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська