Основи промислової екології

Код модуля: 
ЕОНС_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 375; аудиторні години — 192; в т.ч. лекції — 88 год., лабораторні заняття — 44 год.; практичні заняття — 60 год.; кількість кредитів ЄКТС — 12,5
Лектори: 
к.т.н., доц. Дячок В.В.
Результати навчання: 
студент повинен знати методи та способи контролю та очищення промислових викидів від механічних хімічних та енергетичних забрудників; виявляти джерела забруднення довкілля викидами та відходами; здійснювати розрахунок очисних інженерних споруд; проводити обґрунтування вибору обладнання для реконструкції діючих та створення нових екологічно чистих виробництв
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • математика,
 • фізика,
 • основи промислових виробництв,
 • інженерна екологія,
 • неорганічна, органічна, фізична та колоїдна хімії,
 • біохімія
Зміст навчального модуля: 
В даному курсі вивчають механічні, фізичні, фізико-хімічні, хімічні та біологічні методи очищення промислових відходів; найпростіші методи та способи контролю забрудненості навколишнього середовища, машини, апарати, обладнання та технологічні схеми для їх реалізації. Наводяться приклади розрахунку та проектування обладнання для здійснення технологічного процесу очищення.
Рекомендована література: 
 1. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод/ за заг. редакц. проф. А.К.Запольського/. -К.: Лібра, 2000. —552 с.
 2. Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. -К.: Вища школа, 1993. —227 с.
 3. Торошечников Н.С., Родионов А.И., Кельцев Н.В. Техника защиты окружающей среды. —М.: Химия, 1981. —368 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні і лабораторні заняття, курсовий проект, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль — екзамени
Мова навчання: 
українська, польська, російська