Основи промислового будівництва та санітарної техніки

Код модуля: 
ТОП_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ; аудиторні години — 32 ; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Лудин А.М.
Результати навчання: 
знання основ промислового будівництва та санітарної техніки, методів вибору основних конструктивних схем промислового будівництва, а також уміння вибирати види промислових споруд з метою подальшого розміщення у них технологічного обладнання та цехових підйомно-транспортних механізмів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • технологія бродильних виробництв,
  • технічне креслення,
  • процеси та апарати харчової технології,
  • охорона праці
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про промислові споруди. Промислові етажерки і відкриті площадки. Побутові приміщення. Конструктивні елементи промислових споруд. Основи і фундаменти. Залізобетонні балки. Загальні відомості про залізобетонні і стальні колони, перекриття, покриття, перегородки, сходи, підлоги, вікна та двері. Опалення виробничих приміщень. Системи опалення в промислових будівлях. Генеральний план заводу. Вимоги до генпланів. Принципи водопостачання та каналізації на підприємствах.
Рекомендована література: 
  1. Софинский И.Д. Основы промышленного строительства и санитарной техники. -М. Стройиздат, 1975.-240 с.
  2. Орловский Б.Я.,Магай А.А. Основы проектирования гражданских и промышленных зданий . М. Стройиздат, 1980.-240 с.
  3. Мальцев П.М. Технология бродильных производств.-М.:Пищ. пром-сть, 1980.-560 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська