Основи програмування

Код модуля: 
СКІД_6060_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150; аудиторних 64 (лекцій — 32, лабораторні заняття — 32), кредитів ECTS — 5.
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент Ярка У. Б.
Результати навчання: 
Вміти будувати алгоритм розв’язку поставлених задач та зображати алгоритм графічним способом (метод блок-схем). Навчитись реалізовувати побудовані алгоритми на мові програмування високого рівня (Паскаль).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Шкільний курс інформатики.
Зміст навчального модуля: 
Поняття алгоритму. Основні поняття мови Паскаль. Керуючі оператори мови Паскаль. Розгалужені алгоритми. Циклічні алгоритми. Масиви. Процедури і функції. Тип запис. Множинні типи. Файловий тип.
Рекомендована література: 
  1. Зуев Е. А. Программирование на языке Turbo Pascal 6.0, 7.0. — М. — «Техносфера», 1993.
  2. Сердюченко В. Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Тurbo Pascal. — Харків, 1995.
  3. Абрамов В. Г., Трифонов Н. Г., Трифонова Г. Н. Введние в язык Паскаль. — М., 1988.
  4. Марченко А. И., Марченко Л. А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. — Киев, 1998.
  5. Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль. — Львів, 2000.
  6. Демків І., Каленюк П., Клюйник І., Кравець І., Петрович Р. Основи програмування в середовищі Турбо-Паскаль. — Львів, 2001.
  7. Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. Turbo Pascal i Delphi. Практикум. — Львів, «Деол», 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 балів), усне опитування.
  • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська