Основи програмування

Код модуля: 
ІСМ_6049_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 ( кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 108 (лекції — 36, практ. — 36, лаб. роб — 36)
Лектори: 
к.т.н., доц. Чирун Любомир Вікторович
Результати навчання: 
  • знати основи алгоритмізації, основні типи алгоритмічних конструкцій, основні етапи розв’язання задач на ПК, основні типи та структури даних, основи програмування з використанням середовища Turbo Pascal
  • уміти Програмувати на мові Pascal, складати алгоритми розв’язування поставлених задач, компілювати, відлагоджувати програми, працювати як з статичними, так і динамічними структурами даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Основи інформаційних технологій
кореквізити:
  • Проблемно-орієнтовані мови програмування
Зміст навчального модуля: 
Основи алгоритмізації. Шаблон програми. Оператори та вирази. Типи даних. Поняття змінної. Оператор присвоєння та оператори введення-виведення даних. Лінійний операторний процес та операторний процес з розгалуженням. Умовні оператори та оператор вибору. Арифметичні та ітераційні цикли. Специфіка роботи з масивами. Основні типи задач на масиви даних: вибірка, сортування, фільтрування, обхід. Комбіновані типи даних. Поняття процедури та функції. Робота з зовнішніми файлами. Робота з стрічками. Робота з динамічними змінними.
Рекомендована література: 
  1. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Turbo Pascal і Delphi. Практикум. — Львів: Деол., 2004. — 104 с.
  2. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. — Киев: 1998.
  3. Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль. — Львів: БаК, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування (60%)
Мова навчання: 
українська