Основи проектування та САПР

Код модуля: 
КСА_6060_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. — 32)
Лектори: 
д.т.н., професор Мичуда Зеновій Романович
Результати навчання: 
знати:
 • задачі, основи методології та методів проектування, основні етапи проектування;
 • методи пошуку та вибору технічних рішень;
 • особливості проектування аналогових, дискретних і аналого-дискретних засобів;
 • принципи та технічні засоби машинного проектування;
Вміти:
 • виконувати патентний пошук;
 • виконувати схемотехнічні розрахунки;
 • оформляти проектну технічну документацію;
 • використовувати САПР при виконанні проектних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
преквізити:
 • електроніка та мікросхемотехніка,
 • елементи автоматики,
 • програмування,
 • телемеханіка.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Класифікація комп’ютеризованих систем, автоматики та управління. Оцінка технічного завдання та формулювання мети проектування. Методи пошуку та вибору технічних рішень. Аналіз і синтез у процесі проектування. Об’єктивні та суб’єктивні обмеження при проектуванні. Методи мінімізації номенклатури засобів автоматики. Особливості розробки САПР: мета і задачі розробки САПР; архітектура САПР: характеристика, програмне забезпечення, інформаційні зв’язки; вхідна мова опису схем: структура речень, опис компонентів, задання додаткових параметрів, підготовка схем до машинного аналізу; моделі компонентів електронних схем: резистор, конденсатор, індуктивність, трансформатор, біполярний транзистор, польовий транзистор, діод, операційний підсилювач. Методика машинного проектування.
Рекомендована література: 
 1. Тищенко Н.М. Введение в проектирование систем управления. 2-е изд, перераб. и дополн. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 248 с.
 2. Автоматизация проектирования аналого-цифровых устройств/ Э.И.Гитис, Б.Л.Собкин, А.Л.Подколзин и др.; под ред. Э.И.Гитиса. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 184 с.
 3. Мичуда З.Р. Розрахунок електронних пристроїв автоматики та телемеханіки: Навч.посібник для ВНЗ. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2004. — 92 с.
 4. Проектирование микропроцессорных измерительных приборов и систем/ В.Д.Циделко и др. — К.: Техника, 1984. — 215 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): звіти з лабораторних занять, усне опитування, контрольна робота;
 • підсумковий контроль (70%): контрольний захід екзамен: тестування (35%), письмово-усна форма (35%).
Мова навчання: 
українська