Основи проектування об’єктів теплоенергетики

Код модуля: 
ТТЕС_6082_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105, кредитів ЄКТС — 3.5) аудиторні години — 64(лекції — 48, практ. — 16)
Лектори: 
ст.викл. Чепишко Іван Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати методологію вибору оптимальних проектних рішень та технологію проектування об’єктів теплоенергетики;
 • уміти виконувати небхідні розрахунки з оптимізації параметрів обладнання ТЕЦ та інших обєктів теплоенергетики і складати відповідну проектно-кошторисну документацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Промислова теплоенергетика;
 • кореквізити: Монтаж та ремонт об’єктів теплоенергетики
Зміст навчального модуля: 
Завдання, що випливають з Енергетичної стратегії України до 2030року.Стан та перспективи теплозабезпечення.Баланси паливно-енергетичних ресурсів.Методологія вибору оптимальних проектних рішень.Особливості оптимізації в нових економічних умовах Розроблення схем теплопостачання міст та промислових вузлів. Вибір обладнання промислових ТЕЦ, котельних установок та інших об’єктів.Основи розроблення оптимальних теплових схем ТЕЦ та котелень і їх розрахунок.Проектування та вибір тепловикористовуючого устаткування.Вибір оптимальних компоновок головних корпусів ТЕЦ, котелень та їх розташування на генеральному плані.Нові та перспективні установки у вітчизняній та зарубіжній теплоенергетиці.Організація проектування.Стадійність проектування. Порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації.Кошториси. Організація авторського нагляду.
Рекомендована література: 
 1. Державні будівельні норми України
 2. Гусев Ю. Л. Основы проектирования котельных установок. М. «Стройиздат» ,1973,248 стр.
 3. Сазанов Б. В.,Юренев В.Н. и др.Промышленные тепловые электростанции. М. «Энергия» ,1967,344 стр.
 4. Ширакс З. Э. Теплоснабжение.М. «Энергия» 1979, 256 стр.
 5. Бакластов А. М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок. М. «Энергия», 1970, 568 стр.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%):
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська