Основи проектування механізмів мехатронних засобів, частина 2

Код модуля: 
ПТМ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 52 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Ключковський Сергій Миронович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати типові механізми та механічні елементи мехатронних систем, методи розрахунку елементів механічних вузлів мехатронних пристроїв за критеріями міцності, жорсткості, точності;
  • вміти розраховувати та конструювати типові механічні вузли мехатронних систем, проектувати механізм за вихідними параметрами, використувати державні стандарти в процесі конструювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів; Основи проектування механізмів мехатронних засобів, частина 1.
  • кореквізити: Конструювання мехатронних засобів; Комп’ютерне конструювання механічних пристроїв мехатроніки.
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок та проектування муфт, пружних елементів, регуляторів швидкості, з’єднань.
Рекомендована література: 
  1. Красковский Е.Я., Дружинин Ю.А., Филатова Е.М. Расчет и конструиро¬ва¬ние механизмов приборов и вычислительных систем. — М.: «Высшая школа», — 1991. — 480 с.
  2. Элементы приборных устройств. (Основной курс) в двух частях. Под редакцией д-ра технических наук, проф. О.Ф.Тищенко, — М.: «Высшая школа», — 1980.
  3. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. — Київ, 1993. — 556 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): усне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (60 %, контрольний захід — екзамен): тестування (30%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська