Основи проектування механізмів мехатронних засобів, частина 1

Код модуля: 
ПТМ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 52 (лекції — 16, лабораторні — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Ключковський Сергій Миронович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати типові механізми та механічні елементи мехатронних систем, методи розрахунку елементів механічних вузлів мехатронних пристроїв за критеріями міцності, жорсткості, точності;
  • вміти розраховувати та конструювати необхідні механічні вузли мехатронних систем, розрахувати на міцність, жорсткість та точність елементи механічних передач мехатронних засобів на стадії проектної роботи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів
  • кореквізити: Основи проектування механізмів мехатронних засобів, частина 2; Конструювання мехатронних засобів; Комп’ютерне конструювання механічних пристроїв мехатроніки.
Зміст навчального модуля: 
Критерії працездатності елементів механічних пристроїв. Механічні передачі. Розрахунок типових елементів механічних передач.
Рекомендована література: 
  1. Красковский Е.Я., Дружинин Ю.А., Филатова Е.М. Расчет и конструиро¬ва¬ние механизмов приборов и вычислительных систем. — М.: «Высшая школа», — 1991. — 480 с.
  2. Элементы приборных устройств. (Основной курс) в двух частях. Под редакцией д-ра технических наук, проф. О.Ф.Тищенко, — М.: «Высшая школа», — 1980.
  3. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. — Київ, 1993. — 556 с.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): усне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід — екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська